Ceník služeb | Advokátní kancelář JUDr. Vlasta Dohnalová | advokát | právník | Sokolov

Při poskytování právních služeb je vycházeno z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif).

Advokát může žádat v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii přiměřenou zálohu na odměnu a náklady.

  • jde-li o věc právně jednoduchou, klient má podklady, účtujeme odměnu pouze ve výši 50% advokátního tarifu, tedy poskytujeme významnou slevu;
  • v případě, že jde o vymáhání dlužné částky, kde lze předpokládat, že žaloba bude úspěšná a protistrana je solventní, zálohu nepožadujeme, klient hradí pouze soudní poplatek;
  • obcím a společenstvím vlastníků jednotek je účtována odměna až po vydání platebního rozkazu nebo rozsudku. Soudní poplatek je zálohován kanceláří;
  • v případě, že soud v rozsudku stanoví povinnost ve sporném řízení uhradit náklady řízení protistraně, při vymožení těchto nákladů na protistraně je poskytnutá záloha klientovi vrácena.

Podnikatelům, obcím a společenstvím vlastníků jednotek doporučujeme formu odměny paušální, jejíž výše je dohodnuta podle náročnosti a množství poskytovaných služeb. Poskytujeme tak klientovi komplexní právní služby, známe historii klienta, jeho názory, požadavky, což umožňuje poskytovat rychlé služby dle požadavků klienta.